Affärsidé

Ett listat investeringsbolag

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör ett aktivt ägande där man med stöd av entreprenörserfarenhet och ett internationellt nätverk kan bistå med både kapital och tjänster.


Strategi

• Genom en fokusering på medicinteknik utnytjas bolagets internationella nätverk inom finansiering och ledning av framgångsrika medicinteknikbolag.

Målsättning

• Den årliga portföljavkastningen ska överstiga 25 % inberäknat värdetillväxt i Yieldaktien och utdelningar.

Nuläge

Yield har idag en portfölj av innehav i tillväxtföretag med goda potentiella möjligheter. Läs mer under ”Innehav”.

Yields affärsmodell i korthet

• Yield identifierar och utvärderar potentiella investeringar med hjälp av bolagets närverk inom läkemedel och medicinteknik.

• Yield gör initalinvesteringen och bistår med fortsatt kapitalanskaffning.

• Yields aktieägare som är intresserade av private placements inbjuds att saminvestera i ett tidigt skede

• Bolaget utvecklas med kunskap från Yield och Yields nätverk

Utveckling av portföljbolag

Yields roll är bland annat att aktivt bidra till portföljbolagens utveckling, dels genom egna nyckelpersoner, dels med hjälp av sitt nätverk av affärsmässig kompetens. Det innebär att Yield kan bistå portföljbolagen med:

• Styrelseledamöter
• Advisory boards
• Ledningsresurser
• Kapital